ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
บุคลากร
บริการ
กิจกรรม
รวมลิงค์
  ลิงค์ภายใน
  ลิงค์ภายนอก
ดาวโหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
สำนักงานต่างๆ
สำนักงานอธิการ
สำนักงานวิชาการ
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานบริหารเงิน
และทรัพย์สิน
  แผนกการเงิน
  ฝ่ายอาคารและสถานที่
  ฝ่ายบัญชี
สำนักงานนโยบาย/
แผนและพัฒนา
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
สำนักงานวิจัย
สำนักงานทะเบียนและวัดผล
สำนักงานให้กู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา
สำนักงานบุคลากร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ห้องสมุด


7856

 


การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ (การทักทายนักท่องเที่ยว)
สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554
สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

 


 

บรรยากาศกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2557 ณ มหาวิทยาลัยตาปี
วิทยาเขตพุนพิน

 
 

 

นักศึกษาใหม่ (รหัส57) ประชุมคณะบริหารและ
คณะบัญชี 1 พฤษภาคม 2557 
วิทยาเขตพุนพิน (A-Tap)

 

 


 
 

8/151 ม.2 ซอยศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7720-4431-2 ต่อ 2700 โทรสาร 0-7726-4225
webmaster : somrudee@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียด 1024*768 pixels

  Top